Osteoarthritis

Rheumatoid arthritis

Ankylosing spondylitis

Gout

IVDP (Intervertebral Disc Prolapse)

Psoriatic arthritis

Cervical Spondylitis

Fibromyalgia

Bursitis

Fracture pains